Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser


Har du varit med om mystiska händelser eller upplevelser och vill dela din berättelse? Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Dessa upplevelser kan tolkas på många olika sätt och kan till exempel kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga.

Inledningsvis besvarar du några bakgrundsfrågor, följt av din berättelse och några förtydligande frågor. Du kan berätta fritt och informellt om din upplevelse/dina upplevelser och ta hjälp av frågorna vid svarsrutorna. Tack för att du vill delta i studien!

Frågelistan är ett samarbete mellan Folklivsarkivet vid Lunds Universitet och kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Studien är en del av Katarina Johanssons doktorsavhandling Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden inom sociologi vid Åbo Akademi. Syftet är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som ett paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtida Sverige och Finland.

Frågelistan är öppen till och med maj 2021 men svara gärna så snart som du har möjlighet. Sprid gärna information om studien i ditt sociala nätverk för att ge fler möjlighet att delta. Undersökningen besvaras anonymt. Angivna kontaktuppgifter för att eventuellt delta i en intervju används endast under forskningsprojektets gång. Arkiverat material hanteras enligt arkivreglerna, rådande lagstiftning, praxis och god forskningssed.

Vid frågor kring studien kontakta Katarina Johansson, katarina.g.johansson@abo.fi

Kontakta Folklivsarkivet vid Lunds universitet för frågor om arkivering: gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Bakgrund

Berätta lite om dig själv, din bakgrund och livsstil.

Tid och plats

När och var har du upplevt någonting som skulle kunna kallas mystiskt? Berätta om din upplevelse/dina upplevelser. När i ditt liv inträffade det? Vilket år, när på året och vid vilken tidpunkt på dygnet? På vilken plats befann du dig? Var du ensam eller tillsammans med någon annan människa? Var du i någon speciell livssituation eller händelse vid upplevelsen/upplevelserna? 

Tolkning

Hur har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser? Berätta fritt. Var det i direkt anslutning till upplevelsen eller senare? Har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser på egen hand eller tillsammans med andra människor, eller kanske med hjälp av till exempel litteratur, media eller internet? Har din tolkning förändrats? I så fall på vilket sätt? Vad fick dig att ändra tolkning?

Följder

Hur ser du på din upplevelse/dina upplevelser i efterhand? Vilken betydelse har din upplevelse/dina upplevelser haft för dig? Berätta gärna om det. Har det fått några konsekvenser? I så fall vilka, positiva som negativa? Betraktar du sammantaget din upplevelse/dina upplevelser som en övervägande positiv eller negativ erfarenhet? Vad tror du kan ha påverkat detta?

Bemötande

Har du delat din upplevelse/dina upplevelser med någon annan? Om du har berättat om din upplevelse/dina upplevelser för någon annan människa, till vem eller vilka berättade du det? Hur blev du bemött? Har omgivningens inställning påverkat din vilja att tala, eller inte tala, om upplevelsen/upplevelserna? Om du inte har talat om det, hur kommer det sig?

Bakgrundsuppgifter

Jag är född år: 

Hemort

Yrke eller syssla:

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.

 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.

Intervju

Kan du tänka dig att delta i en intervju kring temat mystiska händelser och upplevelser? Kontakta i så fall Katarina på den e-postadress som anges nedan, eller ange din egen e-postadress och/eller telefonnummer så tar Katarina kontakt med dig. Din e-postadress och ditt telefonnummer sparas inte av arkivet.

E-post: katarina.g.johansson@abo.fi