Invasiva växter


Temat för den här frågelistan är invasiva växter. Frågelistan är del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som under det närmsta året ska arbeta med frågor kring växter som sprider sig mycket.

Vi är intresserade av hur du tänker kring invasiva växter i olika sammanhang, som till exempel trädgård, parker, allmänningar, hav och skog.

Frågelistan är uppdelad i teman. Under varje tema finns en rad frågor. Du kan besvara vilka du vill av dessa. Skriv gärna en berättande text som inspireras av respektive fråga. Vi ställer också vissa bakgrundsfrågor. Det kan hjälpa oss att sätta svaret i sitt sammanhang.

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Ditt deltagande är frivilligt och frågor om projektet kan ställas till Carina Sjöholm. Har du frågor om arkiveringen är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter.

Carina Sjöholm, Institutionen för service management och tjänstevetenskap: carina.sjoholm@ism.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv: gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Skrivtips: För en bättre överblick av texten kan du öka storleken på de större svarsrutorna genom att dra i ikonen längst ner till höger. Du kan med fördel jobba i ett annat ordbehandlingsprogram och klistra in svaren därifrån om du föredrar det.

Begrepp och betydelser

Hur förstår du begreppet invasiva arter och vad betyder det för dig?

Nämn upp till tre växter som du anser vara invasiva i Sverige.

Hur förstår du begreppet främmande arter och vad betyder det  för dig?

Nämn upp till tre växter du anser vara främmande i Sverige.

Hur förstår du begreppet inhemska arter och vad betyder det för dig?

Nämn upp till tre växter du anser vara inhemska i Sverige.

Erfarenheter av invasiva växter

Har du fått information om invasiva växter? Om ja varifrån?

Har informationen påverkat dig? Hur i så fall?

Har du egen erfarenhet av växter som sprider sig mer än du önskat eller tycker är rimligt? Ge i så fall exempel och förklara varför.

Har du något exempel på växter som uppfattas som invasiva men som du inte skulle vilja vara utan? Förklara gärna varför.

Bekämpa eller bevara?

Har du varit med om någon situation där du och andra tycker olika om vilka växter som är värda att bevara respektive bekämpa? Hur har det i så fall yttrat sig?

Vad skulle du göra om en trädgård eller ett grönområde i ditt bostadsområde innehöll en mängd växter som betraktas som invasiva?

Har du iakttagit att vissa växter trivs bättre eller sämre under senare år? Ge gärna exempel. Vad tror du att det kan bero på?

Bakgrundsuppgifter

Postkod

Äger du eller har hand om odlad mark såsom trädgård, kolonilott, skog eller annat och om så vilket?
Yrke/sysselsättning?

Födelseår:

Jag är: 
Kvinna
Man
Annan
Inget svar
Månadsinkomst
0 - 20 000
20 000 - 30 000
30 000 - 40 000
40 000 - 60 000
60 000 -
Inget svar

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.